Online marketing voor de farmamarketeer: wat zijn de regels?

  • 4 min. leestijd
  • 24 maart 2017

Online marketing in de farmaceutische industrie loopt nog steeds achter op andere sectoren, terwijl er tegenwoordig genoeg online kansen zijn om op in te spelen. Een remmende factor voor de toepassing van online marketing door farmaceuten is de wet- en regelgeving. Deze verschilt per land, maar is in Europa gebaseerd op de Europese richtlijn over geneesmiddelen voor menselijk gebruik. In Nederland zijn de regels van geneesmiddelenreclame vastgelegd in Gedragscode Geneesmiddelenreclame. De Code komt voort uit de wens van farmaceuten en healthcare professionals om het toezicht op de wettelijke regels voor geneesmiddelenreclame zelf te reguleren en zorgt voor een verantwoorde omgang tussen patiënten, healthcare professionals en farmaceuten. In deze blog vind je een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten uit de Gedragscode.

De huidige wet- en regelgeving

De Gedragscode Geneesmiddelenreclame heeft betrekking op reclame voor geneesmiddelen gericht op healthcare professionals en wordt door de stichting CGR (Code Geneesmiddelenreclame) in goede banen geleid. Voor reclame die uitsluitend op healthcare professionals is gericht, gelden voor zelfzorggeneesmiddelen en receptgeneesmiddelen dezelfde regels. Voor reclame die gericht is op een groter publiek dan alleen healthcare professionals is dit anders en is de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen toegevoegd aan de Gedragscode. De KOAG/KAG (Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten) houdt preventief toezicht op deze code en zorgt ervoor dat ongeoorloofde reclame wordt vermeden, terwijl de patiënt wel optimaal geïnformeerd wordt.

Publieksreclame is iedere reclame-uiting die bestemd is voor consumenten van geneesmiddelen. De farmaceut mag geen publieksreclame maken voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. Wel mag de farmaceut publiekreclame maken voor zelfzorggeneesmiddelen. Een geneesmiddel krijgt een niet-recept indicatie als consumenten zelf de aandoening, waartegen het geneesmiddel dient, kunnen diagnosticeren, zoals bijvoorbeeld een verkoudheid. Farmaceuten en healthcare professionals zijn verplicht zich aan de Gedragscode te houden en riskeren hoge boetes bij overtreding ervan. Andere partijen, zoals zorginstellingen en patiëntenorganisaties, wordt aangeraden zich hieraan te houden.

De belangrijkste aandachtspunten voor farmamarketeers

We hebben de belangrijkste aandachtspunten uit de Gedragscode op een rijtje gezet:

1. De Gedragscode heeft betrekking op alle reclame voor en informatie over geneesmiddelen ongeacht het medium (mondeling, schriftelijk, audiovisuele technieken, tentoonstellingen, congressen, symposia en overige manieren).

2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen informatievoorziening en reclame. Het verschil wordt beoordeeld aan de hand van het aanprijzende karakter (de vorm, inhoud, grootte, kleur etc.) en de boodschap van de uiting. Iedere uiting wordt apart beoordeeld.

3. Etikettering en bijsluiters worden niet tot reclame gerekend. Reclame-uitingen mogen hier niet tegenstrijdig mee zijn. Daarbij mag reclame niet tegenstrijdig zijn met het SCP (samenvatting van productkenmerken zoals deze is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dan wel het Europese Geneesmiddelenbureau).

4. Het is niet toegestaan om gratis monsters en waardebonnen weg te geven. Daarnaast mogen er geen actie-aanbiedingen, prijsvragen en wedstrijden worden gedaan rondom geneesmiddelen.

5. Reclame moet waarheidsgetrouw zijn, mag de eigenschappen van een geneesmiddel niet overdrijven en mag niet, direct of indirect, aanzetten tot onnodig of overdadig gebruik. De reclame mag niet misleidend zijn en alleen onder strenge voorwaarden vergelijkingen maken.

6. Reclame gericht op publiek moet begrijpelijk en herkenbaar zijn. Er mag geen medische en wetenschappelijke terminologie gebruikt worden, waardoor de boodschap vaag en onbegrijpelijk wordt.

7. Geneesmiddelen mogen niet gelijkgesteld worden met een voedingsmiddel, cosmetisch product of ander consumptiegoed. In een reclame-uiting moet duidelijk onderscheid worden gemaakt.

8. In een reclame-uiting mag niet direct of indirect worden verwezen naar een aanbeveling door wetenschappers, beroepsbeoefenaren en personen die door hun reputatie het gebruik van geneesmiddelen zouden kunnen stimuleren.

9. Farmaceuten moeten een administratie (tenminste 5 jaar terug) bijhouden van haar reclame-uitingen.

De belangrijkste aandachtspunten op het gebied van online marketing

Internet maakt het mogelijk dat online reclame wereldwijd beschikbaar en toegankelijk is. De Gedragscode heeft betrekking op Nederlandse websites. De Gedragscode is alleen van toepassing op buitenlandse websites als de informatie op de website is geplaatst door of in opdracht van een farmaceut, die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van een receptgeneesmiddel in Nederland. Het moet dan door woord en inhoud duidelijk zijn dat de website is gericht op het Nederlandse publiek. We hebben de belangrijkste aandachtspunten voor online reclame op een rijtje gezet:

1. De hoofdregel is wat er offline geldt, is ook van toepassing online, dus online reclame moet voldoen aan de bepalingen die in de Gedragscode zijn geschreven .

2. De farmaceut moet herkenbaar zijn als de afzender van de boodschap en als degene die (mede)verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan.

3. Bij het gebruik van social media is van belang dat het verbod op publieksreclame voor receptgeneesmiddelen in acht wordt genomen en dat publieksinformatie aan de regels voldoet. Dit betekent dat degene waar de uiting voor bedoeld is moet worden geïdentificeerd en geselecteerd.

4. De farmaceut heeft zelf de verantwoordelijkheid dat de inhoud van eigen websites en media waarnaar wordt gelinkt voldoet aan de Gedragscode. Bij het doorlinken naar een website van een derde, moet het duidelijk zijn dat de bezoeker de website van de farmaceut verlaat en terechtkomt op een website die niet onder zijn verantwoordelijkheid valt.

5. Het gebruik van de naam van de farmaceut, een indicatie en/of een merk van een receptgeneesmiddel in een URL is toegestaan. Ook mag een merk van een receptgeneesmiddel worden genoemd op corporate websites.

6. Websites met de merknaam in de URL en corporate websites mogen uitsluitend technische gebruikersinformatie bevatten, zoals bijvoorbeeld de SPC van het geneesmiddel of de patiëntenbijsluiter.

7. Websites met de merknaam in de URL en corporate websites mogen slechts beknopte ziektebeeldinformatie geven, die ondergeschikt is van aard en bijdraagt aan een goed begrip van de aandoening waarvoor de fabrikant een receptgeneesmiddel op de markt brengt. Anders ontstaat er een directe link tussen het merk of de farmaceut en het ziektebeeld.

8. Informatie over receptgeneesmiddelen op het internet moet altijd de onbewerkte weergave van de bijsluitertekst weergeven.

Medical Digitals heeft ervaring met het ontwikkelen van een online strategie, rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving. Waar nodig heeft Medical Digitals contact met de Stichting CGR en/of het KOAG/KAG.

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project?

contact